Treat pets/Trajto kafshët shtëpiake


The membership to the organization is open to any person regardless of race, color,

gender, language, religion, political opinions or others, national or social origin, liaison

to any community, property, economic and social conditions, sexual orientation, birth,

disability or any other personal status. In order to join the organization, every interested

person shall accept the Statute and Mission of the organization and engage in meeting

the organization’s goals.

2. KSAVA distinguishes the following categories of members:

- active members

- passive members

- honorary members

- students

- guests

2.1 Active members are veterinarians that are working exclusively in small animal

medicine and have a recognized university diploma as well as special postgraduate

certificates of competence and proven practical skills;

2.2 Active membership may be converted into passive membership if persons are

working abroad, have ceased working or have reached retirement age.

2.3 At the request of the Executive Committee or individual members, persons who

have rendered outstanding services to small animal medicine in Kosovo may be

appointed honorary members by the General Assembly.

2.4 Students of Veterinary Medicine during their studies

2.5 Guest members who

- have a foreign citizenship or a foreign degree with work experience abroad

veterinarians who are specialized in livestock farm animals but who regularly work

at a clinic for accompanying Animals and who want to deepen their knowledge further.

KSAVA i ndan anëtarët e saj në kategoritë e mëposhtme:

- Anëtarë aktivë

- Anëtarë pasivë

- Anëtarë nderi

- studentë

- vizitorë

2.1. Anëtarët aktivë janë veterinerë që punojnë vetëm në fushëne mjekësisë së

kafshëve shoqëruese dhe kanë një diplomë universitare të vlefshme si edhe certifikata

pasdiplomike të kompetencës dhe aftësive praktike të dëshmuara;

2.2. Anëtarësia aktive mund të konvertohet në anëtarësi pasivenëse personat janë

duke punuar jashtë shtetit, kanë mbaruar së punuari ose kanë arritur moshën e pensionit.

2.3. Me kërkesën e Komitetit Ekzekutivose të secilit anëtar, personat që kanë ofruar

shërbime të jashtëzakonshme në fushën e mjekësisë së kafshëve të shoqërimit në Kosovë

mund të emërohen anëtarë nderi të Kuvendit.

2.4. Studentëte Veterinarisë gjatë studimit

2.5. Anëtarë vizitorë janë:

- ata, të cilët kanë nënshtetësi ose diplomë të huaj me eksperiencë pune jashtë shtetit;

- veterinerët që janë të specializuar për kafshët blegtorale të fermës por që punojnë

rregullisht edhe në një klinikë për Kafshët shoqëruese dhe që duan të thellojnë njohuritë e

tyre mëtutje.

Membership Application/Pranimi i anëtarëve